Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Öne Çıkan Yayın

Selefî Davet İle Tekfirci İşid Arasındaki Açık Farklar

Selefî Davet İle Tekfirci İşid Arasındaki Açık Farklar * Makale sahibi isminin yayınlanmasını istememiştir. Tercüme Eden: Ebu Muaz el...

Kütüphane

Şeyh Ebu Muaz el-Çubukâbâdî'nin Risaleleri
okumak için linklerin üzerine tıklayınız

Ebu Hanife Hakkında Sahih Gerçekler

Zevzekliğin Âlemi Yok/Kevserî Hayranlarına Reddiye

Rububiyet Tevhidi

Musibetlerin Sebepleri

İhlâl veya İhmâl Edilen İslam Hakları

Derneklerin Tarihi

Kıyas ve Taklide Reddiye

Maslahat ve Nas Arasındaki İlişki

Tesbih Namazının Hükmü

Namazda Elleri Bağlamak

Mukim İken Namazların Cem Edilmesi

Neden Suretlere Karşıyız

Suretler ve Video Fitnesi

İki Secde Arasında Oturuşta Ellerin Durumu

Şerhu's-Sunne - Ebu Muaz

Modern Bilimsel Hurafeler, Sigaranın Hükmü

İman ve Fıtrata Dönüş

İçkiye Devam Edenin Katli

İçtihad ve Taklid

Def Çalma ve Dinlemenin Hükmü

Çağın Yeni Putları

Cünüp ve Hayızlı Kimselerin Kurân Okumasının Hükmü

Cemaatle Namaz ve Mescid Hükümleri

Bid'atçi Akrabalarla Alakayı Kesmek

Ayakta Ayakkabı Giymenin Hükmü

Allah Dostları Selefîler

Haktan Sapmanın Temelleri

İslam Davetçisine Kılavuz

Kadının Mahremsiz Yolculuğunun Hükmü

Kur'ân İle Hüccet İkamesi Oldu mu?

Muasır Tekfircilerin Fikri Kargaşalarına Cevaplar

Müceddidlerin İttiba Tevhidi

Nifak İthamı Tekfir midir?/Mürcie'ye Reddiye

Nikâh Talebinde Kadına Bakma Sınırı

Secde ve Cehalet Meselesi

Namazın Selamında "ve Berakatuhu" Ziyadesi

Zalim Hükümetler Karşısında Tevhid Ehlinin Tavırları

Hadis Usulu 1. Seviye

Yeminler ve Adaklar

Nasuh Tevbesi

Sahabenin Dindeki Konumu ve Şia'ya Reddiye

Berbehari Şerhu's-Sunne

İftarın Vakti

Demokratik Seçimlerin Hükmü

Suyuti - ez-Zecru Bi'l-Hecr Tercüme ve Tahkiki

Beyhaki- Hayatu'l-Enbiya Ba'de Mematihim Tercüme ve Tahkiki

İhtilafın Kısımları - Abdulhamid el-Hacuri

Tekfir ve Nifak Konusunda Alimlerin Mezhebi

Tahaviyye Üzerine Tenkitler

Niçin Sakal Bırakıyoruz?

Ruh Taşıyan Canlı Suretlerinin Haramlığı

Allah'ın Rasulü

Kağıt Oyunlarının Hükmü

Müslümanların Hayatında İbadetlerin Etkisi

Tekfir Fitnesi /el-Elbânî'den Tercüme

 

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)